Blok V 

 

Ćw. 51

Potencjał chemiczny. Potencjał elektrochemiczny. Różnica potencjałów chemicznych jako bodziec termodynamiczny. Potencjał elektrodowy, jednostka. Ogniwa stężeniowe bez przenoszenia, siła elektromotoryczna ogniw stężeniowych bez przenoszenia. Zasada pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa stężeniowego metodą kompensacji. Zasada pomiaru potencjału elektrodowego. Potencjał dyfuzyjny, jednostka. Ruchliwość jonów, jednostka. Ogniwa stężeniowe z przenoszeniem, siła elektromotoryczna ogniw z przenoszeniem, jednostka. Zasada pomiaru potencjału dyfuzyjnego.

 

Ćw. 52

Dysocjacja elektrolityczna. Zjawisko elektrolizy, prawa Faraday'a, równoważnik elektrochemiczny, jednostka, równoważnik chemiczny. Przewodność elektryczna, jednostka, przewodnictwo właściwe, jednostka. Elektryczna warstwa podwójna. Potencjał elektrokinetyczny. Zjawiska elektrokinetyczne: elektroosmoza, elektroforeza, potencjał przepływu, potencjał sedymentacji. Zastosowanie w medycynie prądu stałego i zmiennego

 

Ćw. 53

Liczba hematokrytowa, związek liczby hematokrytowej z przewodnictwem właściwym krwi i osocza /wzór Maxwella/. Metody pomiaru oporu: za pomocą amperomierza i woltomierza i za pomocą mostka Wheatstone’a. Zasada pomiaru przewodnictwa właściwego elektrolitów metodą mostkową. Pomiar oporu krwi metodą mostkową. Zasada pomiaru liczby hematokrytowej metodą elektryczną /metodą Maxwella/. Zasada pomiaru liczby hematokrytowej za pomocą wirówki hematokrytowej.

 

Ćw. 54

Jedno i dwukierunkowe przesyłanie informacji. Sprzężenie zwrotne dodatnie i ujemne, przykłady (w organizmie człowieka i poza nim). Schemat blokowy układu samoczynnie regulującego się. Schemat blokowy układu termoregulacji. Termometr kontaktowy - budowa i zasada działania. Budowa i zasada działania termostatu.

 

Ćw. 55

Prąd stały. Natężenie prądu, jednostka. Prawo Ohma dla odcinka obwodu. Łączenie oporów, opór zastępczy. Metody pomiaru oporu: za pomocą amperomierza i woltomierza. Prawa Kirchhoffa. Pojemność kondensatora płaskiego. Przenikalność dielektryczna środowiska. Łączenie kondensatorów, pojemność zastępcza. Indukcja wzajemna i własna, współczynnik indukcji wzajemnej i własnej, jednostka. Prąd zmienny, napięcie maksymalne i skuteczne, natężenie maksymalne i skuteczne, częstotliwość, jednostka. Opór omowy w obwodzie prądu zmiennego. Kondensator w obwodzie prądu zmiennego, opór pojemnościowy. Zwojnica w obwodzie prądu zmiennego, opór indukcyjny. Prawo Ohma dla odcinka obwodu RLC. Pomiar oporu omowego, zawady obwodów RC i RL, współczynnika samoindukcji zwojnicy i pojemności kondensatora za pomocą amperomierza i woltomierza. Elektryczny układ zastępczy tkanki. Przepływ prądu stałego i zmiennego przez tkankę.

 

Ćw. 56

Budowa atomu. Widmo absorpcyjne i emisyjne atomu wodoru. Stan elektronów walencyjnych. Widmo absorpcyjne i emisyjne cząsteczek /widmo elektronowo - oscylacyjno - rotacyjne. Absorpcja światła, prawa absorpcji światła, prawo Beera, prawo Lamberta, prawo Lamberta - Beera, przepuszczalność, transmisja, ekstynkcja, absorbancja. Budowa i funkcje hemoglobiny. Widma hemoglobiny.